Podmínky použití

Společnosti AgiPro s.r.o. (dále jen „Majitel webu“) náleží veškerá autorská práva k obsahu, který je zveřejněn na tomto webu, včetně textu, designu a grafiky (dále jen „materiál“). Materiály, nesmíte bez písemného souhlasu Majitele webu žádným způsobem veřejně vystavovat nebo předvádět či šířit, reprodukovat, upravovat nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel.

Materiály na tomto webu jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné použití může znamenat porušení zákonu o autorských právech, zákonů o ochranných známkách, obchodního zákoníku či jiného platného zákonu České republiky. Jestliže porušíte kteroukoliv z uvedených podmínek, je Vaše oprávnění používat tento web s okamžitou platností zrušeno. Máte povinnost neprodleně zničit veškeré kopie materiálů, které jste si pořídil.

Tento web obsahuje vlastnické výhrady a informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba brát na vědomí a dodržovat. Majitel webu neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví.

Není dovoleno zasílat či umisťovat na tento web nebo z tohoto webu jakékoliv výhružné, urážlivé, neslušné, pornografické, pomlouvačné či jiné materiály, které porušují jakýkoliv platný zákon. Dále není dovoleno zasahovat do bezpečnosti tohoto webu, využívat jej k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst.

Majitel webu není v žádném případě komukoliv odpovědný za přímé, nepřímé, mimořádné či jiné škody, způsobené použitím tohoto webu nebo z tohoto webu odkazujících stránek. Majitel webu si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky změnit, přičemž aktuální znění bude vždy na webu uvedeno.

Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou výše výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.